Energietherapie en spirituele begeleiding bij het levenseinde

Ik ben energetisch-spiritueel consulent voor ziekenhuizen, palliatieve centra, hospices. Ik ben er voor de terminale patiënt, de naaste familie en voor de zorgmedewerkers.


Terminale patiënten worden reeds goed begeleid op het niveau van:

 • pijn- en symptoombestrijding
 • psychologische zorg
 • sociale zorg

Maar wat met het energetische en existentieel-spirituele luik?


Ik bied een vierde zorgpijler aan, waarbij ik tegemoet kom aan de groeiende behoefte aan energetisch en existentieel-spirituele zorg:

 • de terminale patiënten die begeleiding wensen op energetisch en existentieel-spiritueel vlak
 • de naaste familieleden die energetische en existentieel-spirituele zorg nodig hebben
 • de zorgmedewerkers die er nood aan hebben om te praten over hun ervaringen met stervenden

Existentieel-spirituele zorg

 • Biedt de stervende en nabestaanden andere wegwijzers en antwoorden dan bijvoorbeeld een pastor (die vanuit een godsdienstig kader vertrekt) of een moreel consulent (die vanuit een vrijzinnig humanistisch kader vertrekt en waarbij de dood het definitieve einde is).
 • Als spiritueel consulent werk ik breder, omvattender, met oog voor het onzichtbare en waar de traditionele begeleidingsvormen geen blijf mee weten. Er zijn veel mensen die ervan overtuigd zijn dat er nog iets ànders is na de dood, los van godsdienstige kaders. Zij stellen zich vragen als: Wat is de zin van het lijden? Bestaat er zoiets als de ziel? Wat gebeurt er met de ziel wanneer het lichaam sterft? Wat is de zin van het leven? Bestaat reïncarnatie? Ik zie mijn overleden vader aan mijn sterfbed, hallucineer ik nu? En zoveel andere vragen.
 • De begeleiding is spiritueel in die zin dat het antwoorden kan geven op ervaringen en fenomenen waar o.a. de klassieke medische wereld vooralsnog geen blijf mee weet en die buiten deze materiële, zichtbare wereld liggen: het geloof in het bestaan van engelen en aartsengelen (en dit los van een monotheïstisch kader), het waarnemen van engelen en overleden dierbaren aan het stervensbed, de tunnel van licht ervaren, stemmen en geluiden horen, kleuren en vormen zien, etc.
 • Wat met zorgmedewerkers en palliatieve-zorgteams die een onverklaarbare aanwezigheid voelen in de kamer van de stervende, of die de energie en aanwezigheid nog heel erg fel voelen van de gestorvene, of die getuige zijn van andere "onverklaarbare" fenomenen? Vaak wordt dit vanuit een maatschappelijk taboe afgedaan als hallucinaties van de stervende of als het product van de rijke verbeelding van de zorgmedewerker.
 • Binnen de palliatieve zorg is er nood aan expertise rond belangrijke, 'bovennatuurlijke', spirituele fenomenen die zich voordoen aan het stervensbed. Veel zorgverleners voelen zich niet competent in het verlenen van spirituele zorg en zien zich tekortschieten in het tegemoetkomen aan spirituele noden van patiënten en hun familie.

We mogen niet ontkennen dat deze levenseinde ervaringen troostend werken en dat ze binnen de context van het sterven deel uitmaken van het zeer intiem belevingslandschap van de patiënt en zijn omgeving. Dergelijke ervaringen zijn hoopgevend en kunnen bijdragen aan een gezond stervensproces (voor de stervende) en rouwproces (voor nabestaanden en zorgmedewerkers).

Dit vraagt om een respectvolle benadering en erkenning van wat iemand ervaart zonder dat dit afgedaan wordt als een triviaal of imaginair iets. Het is niet omdat iets niet empirisch bewezen is, dat het niet zou bestaan. Wij moeten openstaan voor werkelijkheden buiten het uiterlijk zintuiglijke en die niet te vinden zijn binnen godsdienstige en newtoniaans-wetenschappelijke kaders.

Ik verwijs hierbij ook graag naar het boek "Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader." van Alexander Verstaen, doctor in de psychologie, psychotherapeut en intervisor, die ook sinds 2006 actief is binnen de palliatieve zorg.

Zoals hij te verstaan geeft, hebben we een "existentiële/spirituele zorg nodig die niet alleen op wetenschappelijke evidentie is gebaseerd ('evidence-based'), maar ook op ervaring ('experience-based')." Alles, en vooral de zeer persoonlijke ervaring van de individuele persoon, moet bestaansrecht krijgen.

Het is dus interessant en zelfs noodzakelijk voor zowel stervenden, familie als zorgverleners om de nodige kennis te hebben inzake het spiritueel stervensproces zodat zekere fenomenen begrepen en geplaatst kunnen worden voor diegenen die hier nood aan zouden hebben. Net zoals iemand anders misschien liever de hulp inschakelt van een pastor of moreel consulent, zijn er nog anderen (en die anderen vormen een alsmaar groeiend aandeel binnen onze maatschappij) die zich beter geholpen zouden voelen door een energetisch en existentieel-spiritueel consulent. Deze laatste kan er een belangrijke bijdrage aan leveren om veel onwetendheid, vertwijfeling en vragen op te vangen door informatie en begeleiding te bieden, om daardoor veel stress weg te nemen en om zoveel mogelijk openheid, sereniteit en rust binnen stervenscontexten te kunnen garanderen.

Energetische therapie

De spirituele begeleiding zoals hiervoor beschreven, gaat hand in hand met de energetische therapie (bijvoorbeeld polariteitstherapie maar ook door mijn eigen intuïtieve manier van handoplegging). Hierbij biedt de energetische therapie, net als de existentieel-spirituele begeleiding, een complementaire en ondersteunende zorg aan bij de gangbare klassieke medische behandeling.

Alles is energie. Wij bestaan uit energie. Ons menselijk lichaam wordt omgeven door een elektromagnetisch veld, net zoals dat bijvoorbeeld bij de Aarde het geval is. Onze lichamen zijn in feite als staafmagneten, met een noordpool en een zuidpool. De toestand van dit energetische veld staat in nauw verband met de gezondheid en het welzijn van de persoon in kwestie. Via polariteitstherapie maak je deze polariteiten binnen het lichaam "zichtbaar". Breng je via een polariteitsbehandeling terug evenwicht in de energiestromen en polariteiten in het lichaam, dan zie je dat ook weerspiegeld in hoe de patiënt zich voelt: beter, evenwichtiger, helderder van geest, rustiger. Bied je daarnaast ook existentieel-spirituele begeleiding in de vorm van coachende gesprekken, dan zie je dat ook de mindset van de patiënt bepaalt hoe hij/zij zich fysiek en mentaal-emotioneel voelt. Gedachten zijn immers ook energiedeeltjes en hebben een positieve of negatieve invloed op de hele persoon (fysiek, energetisch, mentaal-emotioneel, spiritueel). 

Ik geef helende energetische ondersteuning door handoplegging gekoppeld aan existentieel-spirituele gesprekken waarbij de spirituele mens centraal staat.

Energetische en existentieel-spirituele begeleiding heeft vele voordelen:

 • Om comfort te blijven bieden
 • Geeft liefdevolle ondersteuning bij het naderende levenseinde
 • Om rust en troost te bieden
 • Om het stervensproces lichter te maken
 • Helpt de patiënt om "unfinished business" en het leven gemakkelijker los te laten
 • Om fysieke, mentaal-emotionele en spirituele pijn te verlichten
 • Ondersteuning bij de psychische verwerking van het naderende levenseinde (dit geldt ook voor de familieleden)
 • Menselijke aanraking werkt troostend, rustgevend en pijnstillend
 • Geeft warmte en geborgenheid op het niveau van het hart en de ziel

Energietherapie en existentieel-spirituele begeleiding kan thuis, in het ziekenhuis of in een pallatief centrum of hospice gegeven worden. Het is ondersteunend en kan het sterven voor iedereen die erbij betrokken is, lichter maken doordat het een gevoel van aanvaarding en vrede geeft.

Energietherapie en existentieel-spirituele nabijheid helpt om zich innerlijk op de overgang af te stemmen en voor te bereiden. Door heelwording en vertrouwen is het mogelijk om zonder doodsstrijd het lichaam te verlaten.

Het ontvangen van energietherapeutische handoplegging helpt om te ontspannen en om er bij te blijven op het moment dat de dood intreedt. Men voelt zich beschermd en zal het makkelijker vinden om alles achter te laten en vredig over te gaan naar de andere dimensie.

Maak een gratis website.