- ALGEMENE VOORWAARDEN EN GDPR -

Algemeen

* De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten/consulten bij Caroline Rausch.

* Deelnemers/cliënten worden geacht de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaren zich hiermee akkoord wanneer zij zich inschrijven.

* Caroline Rausch heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is beschikbaar op deze web pagina.

* Enkel het Belgisch recht is van toepassing en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Aansprakelijkheid

* Deelname aan een activiteit /consult van Caroline Rausch is geheel op eigen risico. Caroline Rausch is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van de activiteiten van de deelnemer/cliënt, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

Medische Disclaimer

* De activiteiten/consulten bij Caroline Rausch zijn niet bedoeld als medisch of psychologisch/psychiatrisch advies of als vervanging voor behandelingen/therapieën voorgeschreven door een arts of andere medische vakkundige.

* Als u last hebt van chronische aandoeningen zoals rug- of nekblessures, artritis, hoge bloeddruk, hartproblemen etc., wordt u verondersteld toestemming te hebben van uw arts om deel te nemen aan een activiteit/consult bij Caroline Rausch.

* Caroline Rausch heeft het recht om deelnemers/cliënten toe te laten of af te wijzen als dit noodzakelijk geacht wordt.

* Meld lichamelijke klachten altijd voorafgaand aan een activiteit/consult. Mogelijks kan Caroline Rausch de activiteit/het consult hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven tijdens de activiteit/het consult.

Inschrijven

* Om te kunnen deelnemen aan een activiteit dient men steeds voorafgaand aan de activiteit in kwestie in te schrijven. Consulten gaan door op afspraak.

* Men kan inschrijven tot uiterlijk 4u voor de start van een proefles of reeks (groepsles).

* Na je inschrijving (voor een groepsles) ontvang je binnen de 48u een inschrijvingsbevestiging per e-mail met daarin alle verdere praktische info en betalingsmodaliteiten. Heb je deze inschrijvingsbevestiging niet binnen de 48u ontvangen? Geef dan een seintje via carolinerausch.brussels@gmail.com - misschien is er dan iets misgelopen waardoor je de e-mail niet ontvangen hebt. Voor consulten krijg je een automatische afspraakbevestigingsmail en/of een persoonlijke e-mail van mij.

* De betaling (voor een groepsreeks) moet binnen zijn vooraleer de activiteit opstart. Je inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is geregistreerd op mijn Fortis rekeningnummer BE67 0018 3949 7387 op naam van Caroline Rausch en met vermelding van de cursuscode of activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling via de bank. Bij nalatigheid van betaling heeft Caroline Rausch het recht je plaats door te geven.

* Na de start van een activiteit (groepsreeks) is er geen mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed, wat ook de reden is.

* Vermelde prijzen van activiteiten (groepslessen, consulten) kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Annuleren

* Annuleren (van groepslessen) moet schriftelijk per post of via e-mail gebeuren.

* Annuleer je schriftelijk en ten minste 2 weken voor aanvang van een activiteit, dan zijn er geen kosten aan verbonden.

* Bij een latere annulering blijft het volledige cursusgeld verschuldigd, tenzij je tijdig voor een plaatsvervanger zorgt die aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt er een administratiekost van €15 aangerekend. Dit kan enkel voor de start van een activiteit en na schriftelijk akkoord van de betrokken lesgever. Als men helemaal niet verwittigt, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

* Je schrijft in voor een volledige reeks; bij vroegtijdig stopzetten wordt het resterende lesgeld niet terugbetaald.

* Niet opgenomen beurten worden niet terugbetaald en kunnen niet overgezet worden naar een andere of volgende reeks.

* Caroline Rausch heeft het recht om een activiteit te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Caroline Rausch heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde activiteit. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Privacy Policy

* Caroline Rausch verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers/cliënten voor administratieve/boekhoudkundige doeleinden.

* Caroline Rausch gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemers/cliënten ook om hen op de hoogte te brengen van alle activiteiten die Caroline Rausch organiseert.

* Caroline Rausch verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers/cliënten overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens van 8-12-1992. Caroline Rausch geeft de persoonsgegevens van de deelnemers/cliënten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. U kan uw gegevens op elk moment opvragen, wijzigen of laten schrappen.

GDPR

Caroline Rausch verbindt zich ertoe zich te houden aan de nieuwe GDPR regelgeving en alle verworven persoonsgegevens hieraan te onderwerpen.

* De verantwoordelijke die de persoonsgegevens verwerkt is Caroline Rausch, zaakvoerder. Je kan haar bereiken via carolinerausch.brussels@gmail.com .

* Doel van de verzamelde persoonsgegevens is deze personen op de hoogte te houden van alle activiteiten van Caroline Rausch. Ook worden de gegevens gebruikt in functie van de activiteiten in kwestie (mbt bijvoorbeeld annuleringen van lessen, gewijzigde planning van lessen, start van en praktische info omtrent de lessen, consult vastleggen/afzeggen/verplaatsen, ...).

* De persoonsgegevens worden onder geen enkel beding aan enige andere commerciële of nationale of internationale organisatie of land doorgegeven.

* Indien u niet wenst dat Caroline Rausch uw gegevens bijhouden, vragen we u om zich bij de eerstvolgende e-mail van Caroline Rausch uit te schrijven. U kan zich op ieder moment uitschrijven door een mail sturen naar carolinerausch.brussels@gmail.com .

* De persoonsgegevens worden bijgehouden totdat de persoon in kwestie aangeeft dat hij/zij wenst dat zijn/haar gegevens uit het bestand verwijderd worden.

Maak een gratis website.